Xóa hàng đợi lệnh in

Lưu ý: Vui lòng tạo một điểm khôi phục trên PC của bạn, trong trường hợp có bất kỳ sự cố nào xảy ra

Buộc xóa lệnh in trong windows 10 Sử dụng Dịch vụ

1] Nhấn windows key + R cùng nhau để mở run.

2] Nhập services.msc trong đó và nhấn Enter.

3]Bây giờ, Tìm Print spooler.

4]Bây giờ, nhấp chuột phải vào nó và Stop.

5]Bây giờ, hãy duyệt đến vị trí sau trên PC của bạn: C:\Windows\System32\spool\PRINTERS

6] Chỉ cần chọn tất cả các tệp và Xóa tất cả chúng.

Xóa hàng đợi lệnh in

7]Bây giờ, quay trở lại print spoolerstart.

Buộc xóa lệnh in trong windows 10 bằng Command

1]Mở Command Prompt tư cách là quản trị viên.

2]Chỉ cần chạy lệnh dưới đây để xóa lệnh in trong hàng đợi.

net stop spooler
del %systemroot%\System32\spool\printers\* /Q /F /S
net start spooler

Hy vọng rằng vấn đề của bạn đã được giải quyết.